ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 ก้าวทันโลก

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 4 โลกเปลี่ยนแปลง

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตร

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน ตอนที่ 2

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบพัฒนาทักษะ ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน ตอนที่ 1

ข้อสอบวิชาการงานอาชี[…]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]

ข้อสอบ มฐ. ป.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี […]